kolektiv autorů - Karcinomy dutiny ústní a hltanu

Karcinomy dutiny ústní a hltanu
Dostupnost
není skladem
Kód titulu
9788073111533
Cena eshop:
441 Kč
( Cena MOC: 490,- )  Sleva 10 %
Není dostupný

Popis titulu: kolektiv autorů - Karcinomy dutiny ústní a hltanu

Nádorová onemocnění jsou po onemocnění kardiovaskulárního systému druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. V celkovém výskytu nádorů představují v České republice karcinomy rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nazofaryngu sice jen asi 2,1 % všech zhoubných nádorů u mužů a 0,6 % u žen, ale mají významný vliv na snížení kvality a délky života nemocných. Nádory uvedených lokalizací postihují v různé míře životně důležité funkce – polykání a dýchání, a nemocní jsou často vytrženi z dosavadního způsobu života a dostávají se vzhledem k poruše příjmu potravy a postižení řeči do sociální izolace. Včasná diagnostika a správná léčba má zcela zásadní význam pro prognózu nemocných s karcinomy rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nazofaryngu. V Česku dosud chyběla souhrnná moderní publikace zabývající se diagnostikou a léčbou nádorů hlavy a krku. Uvedená problematika byla naposledy zpracována v monografii prof. Chládka v roce 1985. Naše publikace byla proto napsána se záměrem podat komplexní a při tom dostatečně podrobný a srozumitelný přehled současných znalostí. Onkologie již dávno není izolovanou lékařskou disciplínou. Předkládaná mezioborová monografie je výsledkem úsilí odborníků podílejících se na diagnostice a léčbě nádorových onemocnění z různých pracovišť. Doufáme, že se stane zdrojem cenných informací pro pre- i postgraduální studium na lékařských fakultách, pro lékaře otorinolaryngology, stomatochirurgy, onkology i lékaře hraničních oborů. Největší užitek bychom rádi viděli ve zlepšení kvality a prodloužení délky života našich pacientů. Z obsahu: 1 Anatomie dutiny ústní, hltanu a krku 2 Epidemiologie a rizikové faktory 3 Molekulární patogeneze 4 Význam virů v patogenezi karcinomu nazofaryngu a orofaryngu 5 Symptomatologie 6 Klinické vyšetření 7 Zobrazovací vyšetření 8 Histologické vyšetření 9 Prekancerózy dutiny ústní a hltanu 10 Diagnostická rozvaha u slizničních lézí dutiny ústní 11 Detekce sentinelové uzliny 12 TNM klasifikace 13 Chirurgická léčba karcinomů dutiny ústní a hltanu 14 Obecné zásady radioterapie nádorů hlavy a krku 15 Obecné zásady systémové léčby nádorů hlavy a krku 16 Toxicita nechirurgické léčby 17 Ošetřovatelská péče po operaci a aktinoterapii dutiny ústní a hltanu 18 Kvalita života a funkční rehabilitace 19 Poruchy polykání u nádorů dutiny ústní a orofaryngu 20 Prevence a dispenzarizace nádorů hlavy a krku 21 Chirurgická léčba karcinomu rtu 22 Chirurgická léčba karcinomů dutiny ústní 23 Nechirurgická léčba karcinomu rtu a dutiny ústní 24 Chirurgická léčba karcinomu orofaryngu 25 Nechirurgická léčba karcinomů orofaryngu 26 Význam HPV v klinickém rozhodování o léčbě karcinomu orofaryngu 27 Léčba karcinomu nazofaryngu 28 Léčba krčních metastáz u karcinomu dutiny ústní a orofaryngu 29 Rekonstrukce pooperačních defektů v dutině ústní a hltanu 30 Prognóza a prognosticky významné faktory léčby 31 Současné trendy a další perspektivy 32 Poučení pro praxi Část recenzního posudku prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., ředitele a onkochirurga Masarykova onkologického ústavu v Brně: „Zhoubné nádory hlavy a krku představují velmi závažnou onkologickou problematiku, která byla v naší odborné literatuře zpracována naposled v osmdesátých letech minulého století a od té doby se nepochybně možnosti diagnostiky a léčby významně posunuly. Autorský kolektiv se zde nyní správně zaměřil jen na část onkologické problematiky nádorů hlavy a krku, tedy karcinomy dutiny ústní a hltanu. To umožnilo zpracování dílčí problematiky do větší hloubky a může dát základ podobně koncipovaným monografiím zpracovávajícím další skupiny nádorů. Po úvodních obecně onkologických kapitolách následuje podrobně pojatá diagnostika, poté obecný popis léčebných modalit a následují speciální části probírající podrobně čtyři diagnostické okruhy, tedy nádory rtu, dutiny ústní, orofaryngu a nasofaryngu, zvlášť ovšem i problematiku krčních metastáz a prognostických faktorů ve vazbě na tyto nádory. Autoři neopominuli ani problematiku prevence a v závěru pak shrnují kromě poučení pro praxi také současné trendy a perspektivy diagnostiky a léčby této části nádorů hlavy a krku. Monografie je koncipována velmi moderně, přehledně, texty doprovázejí výrazně označené souhrny, které rekapitulují každou kapitolu. Obsah je umocněn bohatou dokumentací ve schématech a velmi kvalitních fotografiích, nálezech zobrazovacích metod a mikroskopických obrazů, které významně zvyšují informační hodnotu díla. Didaktická hodnota monografie je velmi vysoká. Kromě práce každého z autorů je třeba velmi ocenit také práci ediční, neboť monografie působí velmi uceleně a vyváženě, což při tak široké spoluautorské účasti nebývá pravidlem ani snadné dosáhnout. Za cenné lze pokládat také informace o autorech zúčastněných na vytvoření monografie, neboť je tím vlastně popsána skupina špičkových odborníků, kteří jsou jako nejkvalifikovanější v ČR k dispozici pro vysoce odbornou pomoc či konzultaci. Tento druh odborných monografií využívající celý potenciál odborníků na jasně definované téma je spolu s příkladnou ediční prací nepochybně nejpřínosnějším jak pro specializační vzdělávání, tak pro další edukaci profesionálů. Dává také přehled o stavu oboru v dané době i prostor pro tříbení názorů na témata nová nebo dosud neuzavřená. Celkově hodnotím monografii jako po všech stránkách výborně zpracovanou a jako významný a komplexní příspěvek k tuzemskému onkologickému písemnictví. Nelze než doporučit ji všem studujícím, vzdělávajícím se a hledajícím v problematice nádorů dutiny ústní a hltanu nejmodernější informace v jazyce českém, a to ve vysoce kvalifikovaně a technicky dokonale zpracované podobě.“
Kód titulu: 9788073111533
Autor: kolektiv autorů
Nakladatel: TOBIÁŠ s.r.o.
EAN: 9788073111533
Rok vydání: 2015
Počet stran: 378
skrýt